Allmänna bestämmelser och villkor

 1. Anmälan om deltagande som utställare är bindande och prövas av arrangören. Om skäl anses finnas, har arrangören rätt att vägra upplåta plats. Arrangören har rätt att ge de föreskrifter och ställa de villkor för exponering, som kan vara nödvändiga. Arrangören översänder orderbekräftelser på anmälan när beställningen är antagen och godkänd.
 2. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer till arrangören. Plats kan inte ställas till förfogande sedan hela mässutrymmet fullbokats.
 3. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som mässledningen betecknar som olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så krävs, vara försedda med godkännande från berörda myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med utställande av maskiner m.m. enligt arbetarskyddslagen. Arrangören friskriver sig allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att bestämmelser inte följts eller att godkännande inte inhämtats. Om detta uppstår skall utställaren ersätta arrangören för alla kostnader.
 4. Reklamanordningar, skyltar och andra utställningsföremål utanför förhyrd monter är underställda arrangören.
 5. Varor som ur estetisk eller kvalitetssynpunkt eller på annat sätt är olämpliga, får inte utställas. Skulle så ändå ha skett, skall varorna efter anmodan omedelbart och på egen bekostnad avlägsnas från utställningsmontern. Mässledningen förbehåller sig fri prövningsrätt, om varor kan anses som olämpliga eller inte, samt har dessutom rätt att vidta åtgärder för att avlägsna olämpliga varor.
 6. Hela monterhyran skall vara erlagd till arrangören senast fyra veckor innan Enköpingsmässans öppnande, i annat fall äger arrangören rätt att inskränka på monterytan om så erfordras. Annullering av kontrakt skall göras skriftligt. Monterhyran och anmälningsavgift krediteras inte om avbokning måste ske senare än fyra veckor före mässan. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar. Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald.
 7. Överlåtelse, helt eller delvis, av förhyrd plats är inte tillåten utan mässledningens medgivande. Deltagare har inte heller rätt att utan särskilt medgivande mot ersättning inhysa annan reklam eller annan utställare som inte finns med i anmälan, s.k. underutställare, inom förhyrt område.
 8. Utställare är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som kan behövas på grund av omständigheterna. Klagomål på tilldelad monter framförs innan området tas i besittning.
 9. Åverkan på fasta byggnadsdelar (spikning, målning, etc.) är inte tillåten.
 10. Varje utställare ska själv försäkra sina utställningsföremål. För skada på person eller Enköpingsmässans lokaler och områden eller annan egendom, vilken orsakas av utställares firma eller personal, är utställaren ansvarig och ersättningsskyldig.
 11. Arrangören sköter renhållning i allmänna utrymmen, utställaren sköter renhållningen i det hyrda utrymmet.
 12. Nedmontering av monter får ej påbörjas innan Enköpingsmässan avslutas. Straffavgift debiteras med 5 000 kr.
 13. Det är inte tillåtet för utställare att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför området utan tillstånd från mässledningen.
 14. Monterväggarnas yttersidor, mot gång, disponeras av arrangören.
 15. Utställare erhåller avgiftsfritt utställarkort för den personal som tjänstgör i montern.
 16. Utställare är skyldig att till alla delar följa de bestämmelser som mässledningen utfärdar i fråga om högsta tillåtna golvbelastning.
 17. Utställare har inte rätt att utföra musik i monter eller demonstrera maskiner etc. på ett sätt som stör omgivande monterinnehavare.
 18. Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter eventuellt kan utfärda.
 19. Vid överträdelse av allmänna bestämmelser kan utställaren med personal avvisas från utställningen. Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arrangören resa krav om återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd.
 20. I de fall mässkatalog/tidning upprättas införs kostnadsfritt uppgifter om utställaren. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella felaktigheter.
 21. Utställande företag medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje part.
 22. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att tas ut för åtagande enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av utställaren.
 1. Det är inte tillåtet för monterutställare att utan arrangörens tillstånd:
 • Placera föremål utanför monterområde
 • Blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar eller elcentraler.
 • Låta dekorationer och dylikt överstiga maximihöjden 2,5 m.
 • Använda av brandmyndigheterna ej godkända material.
 • Utan brandmyndighets tillstånd använda öppen eld eller förvara gaser och lättantändliga vätskor inom mässområdet.
 • Utanför den egna montern sprida reklam.
 • Ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot internationella handelskammarens grundlagar för reklam eller som stör andra utställare och besökare.
 • All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen.
 1. Om årets mässa på grund av brand, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, krig eller annan anledning, som arrangören inte kan råda över, inte skulle kunna hållas eller skulle tvingas ändra omfattning eller tidpunkt, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet av monterhyra eller del därav. Utställaren äger däremot rätt att, så snart Enköpingsmässan kan hållas, få förtur till monterplats samt få viss kompensation för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver äger utställaren inte rätt till någon form av skadestånd. Om arrangemanget ställs in pga av covid-19 har utställaren inte en skyldighet att betala monterhyra eller eventuell bokad monterservice. Om kunden har erlagt betalning för ovanstående ska betalningen återbetalas. Anmälningsavgiften återbetalas inte, men tillgodoräknas om kunden deltar vid nästa genomförande av arrangemanget. Kunden får svara för sina egna övriga nedlagda kostnader och är inte berättigad till skadestånd från arrangören med anledning av att arrangemanget ställs in.
 1. Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över sker inskränkningar i uppvärmning och/eller tillhandahållande av elström och vatten är utställaren inte berättigad att återfå hela eller del av monterhyran, inte heller erhålla någon form av skadestånd.
 2. Arrangören äger rätten att begränsa produktutbudet. Utställaren skall redovisa samtliga produkter som är till försäljning i den förhyrda monterplatsen. Produkter som inte redovisats, kan mässledningen, om så krävs, inte godkänna för försäljning på Enköpingsmässan.
 3. Det är inte tillåtet att medföra och/eller utskänka alkoholhaltiga drycker i den förhyrda montern.

 

GDPR

Eventogether AB org nr: 559388-3837 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har för avsikt att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av Eventogether AB och vi behandlar den information som du lämnar till oss eller kommit oss tillhanda med respekt. I denna integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Varför och hur vi behandlar dina uppgifter;

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter när du gör en registrering, bokning eller ett köp hos oss. Vi samlar också in uppgifter från tredje part om dig i egenskap av representant för din yrkesroll eller ditt intresse när vi bedömer att du kan ha ett intresse av mässor/events/konferenser.

 

DU SOM ÄR UTSTÄLLARE/PARTNER PÅ VÅRA MÄSSOR/EVENTS

Med utställare/partner avses den som är utställare eller representant för utställare. Behandlingen görs med anledning av att du anmäler dig och deltar som utställare eller representant för en utställare. För att du ska kunna delta som utställare på mässan krävs att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska lämnar du till oss vid din bokning. Om du inte lämnar dessa uppgifter till oss kan du inte delta som utställare.

När du deltar som utställare vid våra mässor behandlar vi dina personuppgifter i huvudsak för följande ändamål:

– Att kunna genomföra och administrera din bokning och tillgodose dina behov på mässan
– Att ge dig tillgång till utställarservice både på plats och innan eventet/mässan
– Att kommunicera med dig inför och under mässsan/eventet/konferensen t.ex. för att    skicka information och annat underlag
– Att skicka information och marknadsföring om när mässan hålls nästa gång samt om liknande mässor som vi tror att du kan vara intresserad av
– Att kunna marknadsföra och informera om din medverkan vid mässan/konferensen/eventet

 

När du har anmält dig som utställare till någon av våra events kommer vår kommunikation till dig bestå av:

– Bekräftelse via e-post, sms eller post
– Faktura via post eller e-post
– Information inför ditt deltagande
– Information och nyhetsbrev om mässan/eventet, om vad som händer på mässan/eventet    samt om liknande arrangemang som vi tror att du kan vara intresserad av

– Inbjudan till nästa mässa/event/konferens och eventuellt liknande kommande arrangemang som vi på grund av din yrkesroll tror att du kan vara intresserad av

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vi kan komma att dela de bilder eller filmer som du som utställare är synlig på i vår marknadsföring, digitala kanaler, andra utställares kanaler samt partners kanaler. Alla dessa kan komma att dela bilder och filmer från arrangemanget där besökare, utställare, partners, medverkande, talare och andra deltagare är synliga. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka parter som får tillgång till dina personuppgifter.

DU SOM FÅR MARKNADSFÖRING OM VÅRA MÄSSOR/EVENTS SOM BEDÖMS SOM RELEVANTA FÖR DIN YRKESROLL ELLER DIN PROFESSION

Med yrkesroll avses tänkbara deltagare till bransch-/ fackmässor, bransch-/fackbesökare till publika mässor samt om du har ett förtroendeuppdrag. Vi kontaktar dig i syfte att marknadsföra mässor som vi på grund av din yrkesroll eller befattning tror att du kan vara intresserad av. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss.

Intresseavvägning

För vissa ändamål, när vi kommunicerar med dig i egenskap av din yrkesroll, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavväg- ningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du vill ha detaljerad information om de intresseavvägningar som vi har gjort kontakta oss.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Om du är yrkesverksam inom en viss bransch eller har besökt en fackmässa (alla besök av fackmässor är i professionellt syfte, det är ett krav för att få besöka mässan) och vi har arrangemang inom denna eller liknande bransch, kommer vi spara dina uppgifter så länge du är en viktig person för oss i vår yrkesmässiga relation. Vi genomför fortlöpande rensningar för att uppdatera databas och om det kommer till vår insikt att dina arbetsuppgifter ändrats eller om du ändrat arbetsgivare kommer din data att uppdateras eller raderas. Du kan även själv välja att när som helst avregistrera dig från marknadsföring eller kontakta oss för att bli raderad. Texten ovan gäller även alla utställare, partners, sponsorer, föreläsare och talare samt andra medverkande till mässans innehåll.

Samtycke; du har alltid möjlighet att ge ditt samtycke för marknadsföring ifrån oss. Det finns då ingen tidsbegränsning för hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Du kan själv välja att när som helst avregistrera dig från marknadsföring eller kontakta oss för att bli raderad.

 

Externa uppgiftskällor

Dina personuppgifter kan ha hämtats från externa uppgiftskällor. Vi använder oss regelbundet av externa databaser från tredje part, som tillförlitliga affärspartners eller datapartners (t.ex. Bisnode) för uppdatering av uppgifter, nya kontakter och prospektering.

Rensning och uppdatering av våra databaser

För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och vi genomför flertalet aktiviteter med exempelvis följande åtgärder;

– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter kontakt med våra kunder

– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter utskick
– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter studsar på e-post-utskick
– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter intresseavvägning, relevans och tidsangivelse

– Löpande rensning och uppdatering databaser via tvätt av databasleverantörer

 

Fotografering och filmning av våra mässor/ events/konferenser:

Under våra arrangemang kan fotografer ta bilder/filma utställare/besökare och andra medverkande som deltar på arrangemanget. Bilderna kan komma att användas i reklamsyfte för arrangemanget i tryckt material eller digitala kanaler. Om du inte önskar deltaga på dessa fotografier eller filmer måste du kontakta mässledningen för att undersöka om det finns möjligheter att förhindra detta. Mässan är en avstängd plats och fotografering och filmning är en del av arrangemanget. All fotografering och filmning sker på ett respektfullt sätt och har som avsikt att förhöja besökarnas och utställarnas upplevelse.

 

Rättigheter att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter:

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter att t.ex. få tillgång till vilka uppgifter vi behandlar eller få uppgifter raderade. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du kan exempelvis;

 • Rätt till rättelse. Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter eller kompletterar dem kostnadsfritt.
 • Rätt att ta tillbaka samtycke. Du kan, enligt tillämplig lagstiftning, när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i den bearbetning som skett genom ditt tidigare samtycke. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke kommer du kanske inte att kunna dra fördel av vissa servicefunktioner där behandling av personuppgifter krävs.
 • Rätt till radering. Om du begär att vi raderar dina personuppgifter gör vi det, med undantag för om det finns någon rättslig anledning till att inte göra det. Det kan till exempel röra sig om övergripande legitima skäl att behålla dina personuppgifter, som ett rättsligt krav som vi måste följa, eller om lagring krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga krav.
 • Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har rätt att kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt.

Avsluta marknadsföring och kommunikation från oss (rätt att göra invändningar):
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera den här policyn utan föregående meddelande. Ändringar kommer att publiceras i samband med specifika mässor. Du ansvarar för att kontrollera policyn varje gång du lämnar information till oss eller gör en beställning.

Eventogether AB´s GDPR-policy per den 17 januari 2023

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Vi kommer att skicka ut information om nyheter kring Enköpingsmässan och erbjudanden från våra partners.

huvudpartners

Partners